امروز شنبه 03 آبان 1399
filesha.cloob24.com
0
تعداد صفحات: 90 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف کلی

اهداف جزئی

فرضیه های تحقیق

تعاریف نظری و عملیاتی

تعریف نظری

تعریف عملیاتی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

پیشینه نظری

نظریه ی وابستگی

نظریه اشاعه نو آوریها

نظریه کاشت

نظریه تزریقی (گلوله جادویی)

نظریه استحکام یا تأثیر محدود

نظریه استفاده و رضایت مندی یا نیاز جویی

نظریه برجسته سازی

نظریه مارپیچ سکوت

نظریه جامعه اطلاعاتی

نظریه نقش فرهنگی - ایدئولوژیکی رسانه

نظریه مصرف بین فرهنگی

نظریه کنش متقابل نمادی

نظریه تهاجم فرهنگی پارسونز

اقتصاد سیاسی رسانه ها

امپریالیسم فرهنگی

امپریالیسم فرهنگی یا هژمونی فرهنگی

لیبرالیسم

رهیافت ارتباطات در تئوری های ارتباط و توسعه

رویکرد تأثیر ارتباطات

رویکرد نشر نوآوری

رویکرد وسایل ارتباط جمعی و مدرنیسم

انگاره سازی رسانه ای

نقد پیشینه نظری

نقد نظریه تزریقی

طبق نقد نظریه کنش متقابل نمادین

پیشینه تجربی

نقد پیشینه تجربی

شناسایی متغیرهای تحقیق و ارائه فرضیه های تحقیق

مدل تحلیلی تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

ابزار اندازه گیری تحقیق

معرفی وسیله اندازه گیری و جمع آوری داده ها

پیش آزمون وسیله ی اندازه گیری

جامعه ی آماری

واحد آماری

نمونه آماری و روش نمونه گیری

محیط پژوهش

زمان پژوهش

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

تحلیل های توصیفی

تحلیل استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

یافته های توصیفی پژوهش

یافته های استنباطی پژوهش

پیشنهادات

محدودیت های تحقیق

منابع و مآخذ

منابع لاتین

ضمائم

پرسشنامه

خرید و دانلود - 12000 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه