امروز شنبه 03 آبان 1399
filesha.cloob24.com
  0
  تعداد صفحات: 40 صفحه

  فصل اول: کلیات تحقیقemsp;

  مقدمه

  بیان مسئله

  اهمیت و ضرورت تحقیق

  هدف تحقیق

  فرضیه های تحقیق

  تعریف عملیاتی مفاهیم

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  عوامل زناشویی

  عشق ازدواج

  پیشینه پژوهش

  فصل سوم: روش تحقیق

  روش تحقیق

  روش جمع آوری اطلاعات

  حجم نمونه

  ابراز تحقیق

  روش آماری

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  مقدمه

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  نتیجه گیری

  پیشنهادات

  منابع

  خرید و دانلود - 4000 تومان
  0
  تعداد صفحات: 140 صفحه

  چکیده

  فصل اول: کلیات طرح

  مقدمه

  بیان مسأله

  اهمیت و ضرورت تحقیق

  اهداف پژوهش

  فرضیه ها و سؤالات پژوهش

  تعریف مفاهیم،اصطلاحات و متغیرها

  فصل دوم: ادبیات تحقیق

  مقدمه

  مبانی نظری

  مبانی نظری شخصیت

  تعریف شخصیت

  روش های تحلیل عامل

  دیدگاه های صفات

  نظریه آلپورت

  دیدگاه های تحلیل عوامل

  نظریه کتل

  نظریه آیزنگ

  نظریه گیلفورد

  پیدایش الگو پنج عاملی در ساخت شخصیت و تحلیل آن

  حیطه های پنجگانه شخصیت

  تفسیرهای نظری الگوی پنج عاملی شخصیت

  مبانی نظری هوش هیجانی

  هوش هیجانی و سیر تاریخی آن

  تعریف هوش هیجانی

  اساس زیست شناختی هوش هیجانی

  دیدگاه های نظری درباره هوش هیجانی

  مدل توانایی هوش هیجانی

  مدل مختلط هوش هیجانی

  هوش هیجانی و روح زمان

  ابعاد هوش هیجانی

  تفاوت هوش هیجانی و هوش عقلانی

  هوش هیجانی و پنج عامل بزرگ شخصیت

  پیشرفت تحصیلی

  تعاریف پیشرفت تحصیلی

  معیارهای پیشرفت تحصیلی

  پژوهشهای انجام یافته در ارتباط با موضوع پژوهش

  پژوهشهای انجام یافته داخلی

  پژوهشهای انجام یافته خارجی

  جمع بندی

  فصل سوم: طرح تحقیق

  طرح پژوهش

  جامعه پژوهش

  تعداد نمونه و نحوه نمونه گیری

  ابزارهای پژوهش

  شیوه اجرای پرسشنا مه ها

  روش تجزیه و تحلیل داده

  فصل چهارم: نتایج تحلیل

  توصیف داده های پژوهش

  تحلیل استنباطی داده های پژوهش

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  مقدمه

  بحث و بررسی در مورد یافته ها

  محدودیت های پژوهش

  پیشنهادات

  منابع فارسی و لاتین

  چکیده انگلیسی

  ضمائم

  پرشسنامه هوش هیجانی بار-آن

  پرسشنامه ویژگی شخصیتی NEOPI-R

  جداول و داده های SPSS

  خرید و دانلود - 14000 تومان
  0
  تعداد صفحات: 120 صفحه

  چکیده

  فصل اول کلیات تحقیق

  مقدمه

  بیان مسئله

  اهمیت و ضرورت پژوهش

  اهداف پژوهش

  تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها

  فصل دوم ادبیات و پیشنیه تحقیق

  مبانی نظری و یافته های پژوهشی

  عزت نفس در قرآن مجید

  عزت نفس کلی

  عزت نفس اجتماعی

  مولفه های عزت نفس

  ماهیت عزت نفس

  نظریات مرتبط با عزت نفس

  نظریه جیمز

  نظریه مید

  نظریه کولی

  نظریه سالیوان

  نظریه ی روزنبرگ

  نظریه ی هورنای

  نظریه آدلر

  بهداشت روانی

  تعریف سلامت روانی

  تعریف بهداشت روانی در فرهنگهای مختلف

  اصول بهداشت روانی

  عوامل موثر درتامین سلامت روانی

  نقش خانواده درتامین سلامت روانی

  نظریات مرتبط با سلامت روانی

  نظریه زیگموند فروید

  نظریه آدلر

  نظریه سالیون

  راجرز

  نظریه آلبرت الیس

  نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی(گلاس و اسکینر)

  بهزیستی روانشناختی

  عقب ماندگی ذهنی

  ویژگیهای کودک استثنایی

  نیازهای والدین کودکان استثنایی

  احساسات والدین کودکان استثنایی

  پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع

  فصل سوم فرایند پژوهش

  روش پژوهش

  جامعه آماری

  نمونه و روش نمونه گیری

  ابزار پژوهش

  پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

  پرسشنامه عزت نفس

  پرسشنامه سلامت روانی

  روشهای تجزیه و تحلیل داده ها

  فصل چهارم یافته های پژوهش

  تجزیه و تحلیل داده ها

  بررسی جمعیت شناختی آزمودنیها

  بررسی متغیرهای اصلی فرضیات تحقیق

  فصل پنجم نتیجه گیری

  خلاصه یافته های پژوهش

  بحث و نتیجه گیری

  محدودیت های تحقیق

  پیشنهادهای تحقیق

  فهرست منابع و ماخذ

  ضمائم

  1- پرسشنامه عزت نفس هترتون و پولوی

  2- پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)

  خرید و دانلود - 12000 تومان
  0
  تعداد صفحات: 90 صفحه

  فصل اول: کلیات تحقیق

  مقدمه

  بیان مسئله

  اهمیت و ضرورت تحقیق

  اهداف تحقیق

  هدف کلی

  اهداف جزئی

  فرضیه های تحقیق

  تعاریف نظری و عملیاتی

  تعریف نظری

  تعریف عملیاتی

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  مقدمه

  پیشینه نظری

  نظریه ی وابستگی

  نظریه اشاعه نو آوریها

  نظریه کاشت

  نظریه تزریقی (گلوله جادویی)

  نظریه استحکام یا تأثیر محدود

  نظریه استفاده و رضایت مندی یا نیاز جویی

  نظریه برجسته سازی

  نظریه مارپیچ سکوت

  نظریه جامعه اطلاعاتی

  نظریه نقش فرهنگی - ایدئولوژیکی رسانه

  نظریه مصرف بین فرهنگی

  نظریه کنش متقابل نمادی

  نظریه تهاجم فرهنگی پارسونز

  اقتصاد سیاسی رسانه ها

  امپریالیسم فرهنگی

  امپریالیسم فرهنگی یا هژمونی فرهنگی

  لیبرالیسم

  رهیافت ارتباطات در تئوری های ارتباط و توسعه

  رویکرد تأثیر ارتباطات

  رویکرد نشر نوآوری

  رویکرد وسایل ارتباط جمعی و مدرنیسم

  انگاره سازی رسانه ای

  نقد پیشینه نظری

  نقد نظریه تزریقی

  طبق نقد نظریه کنش متقابل نمادین

  پیشینه تجربی

  نقد پیشینه تجربی

  شناسایی متغیرهای تحقیق و ارائه فرضیه های تحقیق

  مدل تحلیلی تحقیق

  فصل سوم: روش تحقیق

  مقدمه

  روش تحقیق

  ابزار اندازه گیری تحقیق

  معرفی وسیله اندازه گیری و جمع آوری داده ها

  پیش آزمون وسیله ی اندازه گیری

  جامعه ی آماری

  واحد آماری

  نمونه آماری و روش نمونه گیری

  محیط پژوهش

  زمان پژوهش

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  مقدمه

  تحلیل های توصیفی

  تحلیل استنباطی

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  مقدمه

  یافته های توصیفی پژوهش

  یافته های استنباطی پژوهش

  پیشنهادات

  محدودیت های تحقیق

  منابع و مآخذ

  منابع لاتین

  ضمائم

  پرسشنامه

  خرید و دانلود - 12000 تومان
  0
  تعداد صفحات: 93 صفحه

  فصل اول: کلیات تحقیق

  مقدمه

  بیان مسئله

  اهمیت و ضرورت تحقیق

  اهداف تحقیق

  اهداف کلی

  اهداف جزئی

  مفاهیم و تعاریف عملیاتی

  متغیر وابسته

  تعریف عملیاتی متغیر وابسته (سبک زندگی)

  متغیرهای مستقل

  سازمانبندی تحقیق

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  سبک زندگی

  تاریخچه

  جامعه مصرفی و سبک زندگی

  هویت

  ارزش

  پیشینه نظری

  مبانی و مواضع نظری

  نظریه یادگیری مشاهده ای

  نظریه مارپیچ سکوت

  نظریه کاشت

  نقد پیشینه نظری

  پیشینه تجربی

  تحقیقات صورت گرفته در زمینه سبک زندگی

  نقد پیشینه تجربی

  رسانه

  ارتباط جمعی- تاریخچه رسانه های جمعی

  کارکرد رسانه های جمعی

  وظیفه رسانه چیست؟

  قدرت تأثیر رسانه های جمعی

  فصل سوم: روش تحقیق

  مقدمه

  جامعه آماری

  روش نمونه گیری

  روش تحقیق

  ابزار جمع آوری اطلاعات

  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  مقدمه

  آمار توصیفی

  آمار استنباطی

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  نتیجه گیری

  پیشنهادات تحقیق

  محدودیت های تحقیق

  منابع

  ضمایم

  پرسشنامه

  خرید و دانلود - 12000 تومان
  0
  تعداد صفحات: 93 صفحه

  فصل اول: کلیات تحقیق

  مقدمه

  بیان مسأله

  اهمیت و ضرورت پژوهش

  اهداف پژوهش

  هدف کلی

  اهداف جزیی

  فرضیات پژوهش

  فرضیه اصلی

  فرضیه های فرعی

  متغییرهای پژوهش

  تعاریف نظری و تعاریف عملیاتی تحقیق

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  تعاریف سلامت روانی

  تاریخچه سلامت روانی

  تعاریف و نظریه های سلامت روانی

  نظریه هانس سلیه

  واکنش هشدار دهنده

  ضربه

  مواجهه با ضربه

  مقاومت

  فرسودگی

  عواقب استرس

  عوامل مؤثر در تشدید سلامت روانی

  دوام و امکان کنترل طول دوره سلامت روانی

  قابلیت پیش بینی

  ارزیابی شناختی

  شدت

  میزان اعتمادبه نفس و احساس کارآیی

  نقش محیط و حمایتهای اجتماعی

  روشهای پیشگیری از ایجاد استرس

  هدفهای کوتاه مدت

  هدفهای دراز مدت

  هدف نهایی

  اعتماد به نفس

  اعتماد به نفس چیست؟0

  اعتماد به نفس رفتاری

  اعتماد به نفس احساسی و عاطفی

  اعتماد به نفس روحی و معنوی

  توکل، اعتماد به نفس ایجاد می کند

  عوامل موثر بر اعتماد به نفس

  ویzwj;zwj;ژگیهای افراد دارای اعتماد به نفس بالا

  تعاریف و نظریهای پیشرفت تحصیلی

  مدل کارول در یادگیری مدرسهlrm;ای

  عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی

  شاخصهای خانواده و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی

  محیط خانواده

  جو عاطفی و روانی خانواده

  بی سوادی یا کم سوادی والدین

  وضعیت اقتصادی خانواده

  ناکافی بودن امکانات خانواده

  تغییر محل سکونت

  وعدم آگاهی والدین از شیوه های مطالعه

  یبیماری جسمی یا روانی والدین

  برخی از عوامل فردی و شخصیتی مؤثر در امر پیشرفت تحصیلی

  انگیزش و پیشرفت تحصیلی

  بخودانگاره و پیشرفت تحصیلی

  آمادگی

  داشتن هدف

  برنامه ریزی کردن

  سازماندهی

  پشتکار و تلاش

  تمرین و تکرار

  تمرکز

  سازش نایافتگی رفتاری

  واکنش نسبت به ناکامی

  نقش ورزش در پیشرفت تحصیلی

  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

  آزمونهای پیشرفت تحصیلی

  پیشینه داخلی مربوط به موضوع تحقیق

  پیشینه خارجی مربوط به موضوع تحقیق

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  روش تحقیق

  جامعه آماری

  حجم نمونه

  ابزار اندازه گیری تحقیق

  پرسش نامه سلامت عمومی HQ

  پرسشنامه اعتماد به نفس (این پرسشنامه از تا گویه تشکیل شده است)

  شیوه نمره گذاری

  روش تجزیه و تحلیل داده ها

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  مقدمه

  آمار توصیفی

  آمار استنباطی

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  بحث و نتیجه گیری

  پیشنهادهای کاربردی

  منابع فارسی

  منابع انگلیسی

  پیوست ها

  پرسشنامه

  خرید و دانلود - 12000 تومان
  0
  تعداد صفحات: 66 صفحه

  فصل اول: کلیات تحقیق

  مقدمه

  بیان مسئله

  اهمیت مسئله

  اهداف تحقیق

  فرضیه های تحقیق

  اهداف تحقیق

  فصل دوم: مبانی نظری

  حوزه خصوصی

  حوزه عمومی

  موانع و مشکلات مشارکت سیاسی

  نمونه های مشارکت ناموفق زنان علل و موانع آن

  موانع و مشکلات اقتصادی زنان در جامعه

  عدم آگاهی زنان از حقوق خویش مانع عمده مشارکت زنان

  نظر جامعه شناسان در مورد مشارکت زنان

  نظریات فمینیستی

  مشارکت زنان از نگاه قرآن و سنت

  پیشینه تحقیق

  پیشینه های تحقیق انجام شده در ایران

  پیشینه تحقیقات انجام شده در جهان

  فصل سوم: روش تحقیق

  روش تحقیق

  نمونه آماری و روش نمونه گیری

  روش جمع آوری اطلاعات

  طرح تحقیق

  فرضیه های تحقیق

  تعریف عملیاتی واژه ها

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  تجزیه و تحلیل یافته های آماری

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  بحث و نتیجه گیری

  خلاصه و نتیجه گیری

  منابع

  پرسشنامه

  خرید و دانلود - 6600 تومان
  0
  تعداد صفحات: 72 صفحه

  فصل اول: کلیات پژوهش

  مقدمه

  بیان مسئله

  اهمیت و ضرورت پژوهش

  اهداف پژوهشی

  سؤالات پژوهش

  فرضیات پژوهش

  فرضیات جزئی

  انواع متغییر

  تعریف مفاهیم و اصطلاحات اساسی

  موانع و تنگاناهای تحقیق

  خلاصه فصل اول

  فصل دوم: پیشینه تحقیق

  مقدمه

  تاریخچه تحقیق

  ارائه ی نظریات درباره ی تحقیق

  تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق

  ویژگی های تحقیق از نظر تاک من

  ویژگی های تحقیق از نظر جان بست

  پیشرفت تحصیلی و عوامل مربوط به آن

  فصل سوم: روش تحقیق

  مقدمه

  روش تحقیق

  جامعه ی آماری

  حجم نمونه و روش نمونه گیری

  روش جمع آوری اطلاعات

  روایی

  روایی محتوایی

  روایی بیرونی

  پایانی

  روش ضریب آلفای کرونباخ

  ابزار جمع آوری اطلاعات

  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

  میانگین

  خلاصه فصل سوم

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

  مقدمه

  داده ها به ترتیب نزولی

  جداول و نمودارها

  بررسی فرضیات تحقیق

  خلاصه فصل چهارم

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  تفسیر نتایج تحقیق

  پیشنهادات تحقیق

  منابع و ماخذ

  پرسشنامه

  خرید و دانلود - 7200 تومان
  0
  تعداد صفحات: 95 صفحه

  فصل اول: کلیات طرح تحقیق

  مقدمه

  بیان مسئله

  اهمیت وضرورت تحقیق

  هدف کلی تحقیق

  فرضیه های تحقیق

  تعریف عملیاتی تحقیق

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی تحقیق

  مبانی پژوهش

  مقدمه

  مکاتب و نظریات مدیریت

  نظریات سازمانی

  گرینفیث: جوانب مهم روابط انسانی

  انگیزش

  ادراک

  ارتباط

  ساختار قدرت

  اختیار

  روحیه

  پویایی گروهی

  تصمیم گیری

  رهبری

  نظریه های رهبری

  نظریه ی پیوستگی رفتار رهبری

  انواع سبک های رهبری:

  آمرانه، مشورتی، مشارکتی، انتقال قدرت

  انواع سبکهای مدیریت

  مقایسه ی رهبری آموزشی با مدیر آموزشی

  مدیریت آموزشی و وظایف آن

  نظریه ی جایگزینی های رهبری

  نظریه ی مدیریت به عنوان یک اقدام نمادین

  نظریه ی <<مسیر- هدف>> در ارتباط با رفتار مدیر

  مقایسه ی رهبری خدمت گذار با رهبری تحول گرا

  نظریه ی مدیریت دوراندیش <<مارشال ساشکین>>

  مروری بر روحیه و نظریات مرتبط به آن

  انواع روحیه

  ابعاد روحیه

  عوامل تضعیف و تخریب روحیه

  عوامل مؤثر برروحیه ی کارکنان

  ویژگی های شخصی

  نظریه های روابط انسانی

  نقش مدیر در پرورش خلاقیت

  جو سازمان

  رضایت شغلی

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  روش پژوهش

  جامعه ی آماری

  نمونه آماری

  روش نمونه گیری

  ابزار گردآوری اطلاعات

  پایایی ابزار گرد آوری اطلاعات

  روایی ابزار گردآوری اطلاعات

  روش تجزیه و تحلیل داده ها

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  نتیجه گیری

  پیشنهادات

  منابع و مآخذ

  پرسشنامه سبک سنج مدیریت <<فرد لوتانز>>

  پرسشنامه <<روحیه معلمان>>

  خرید و دانلود - 9500 تومان
  0
  تعداد صفحات: 52 صفحه

  فصل اول

  فایده و اهمیت تحقیق

  فرضیه مورد بررسی

  تعریف عملیاتی

  فصل دوم

  تاریخچه قاعدگی

  تاریخچه پرخاشگری

  طبقه بندی تنش پیش از عادت ماهانه از نظر دکتر آبراهام مازلو

  تقویم عادت ماهانه

  آمنوره

  فصل سوم

  جامعه تحقیق

  نمونه تحقیق

  چگونگی نمونه برداری

  توضیح درباره نمونه ها از سن، جنس، خانواده تحصیل

  ابزار تحقیق

  بیان متغیرها

  اجرای تست

  جدولها

  استخراج نتایج جدولها

  محاسبات آماری

  فصل چهارم

  جدول سندرم پیش از قاعدگی

  نمودارهای درختی

  محاسبات آماری: میانگین، آزمون T

  تفسیر نتایج

  فصل پنجم

  بحث و نتیجه گیری

  خلاصه پژوهش

  پیشنهادات

  منابع

  خرید و دانلود - 5200 تومان